banner
Tư vấn hỗ trợ: 08.68.0000.31

Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

( 06-03-2018 - 09:48 AM ) - Lượt xem: 342

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Kết quả đánh giá và xếp loại tổ chức tín dụng được phân loại theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá.  Ảnh: internet.

Theo đó, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng bao gồm: Tổng doanh thu; lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu; tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn; tình hình chấp hành pháp luật; tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công (nếu có).

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng được thực hiện thông qua đánh giá mức độ hoàn thành (A,B,C) các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và xếp loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho tổ chức tín dụng.

Cụ thể, về tổng doanh thu, tổ chức tín dụng xếp loại A khi tổng doanh thu bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; loại B khi tổng doanh thu thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao; loại C khi tổng doanh thu đạt dưới 90%.

Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tổ chức tín dụng xếp loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% và loại C khi đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao.

Đối với những tổ chức tín dụng có lỗ kế hoạch, nếu lỗ thực hiện thấp hơn lỗ kế hoạch thì xếp loại A; bằng lỗ kế hoạch xếp loại B và cao hơn lỗ kế hoạch thì xếp loại C. Trường hợp do thực hiện tăng thêm nhiệm vụ được loại trừ khi xác định chỉ tiêu lỗ thực hiện so với lỗ kế hoạch được giao.

Đối với tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn, tổ chức tín dụng xếp loại A khi có tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn thực hiện bằng hoặc thấp hơn kế hoạch được giao và tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn nhỏ hơn 2%. tổ chức tín dụng xếp loại C khi tỷ lệ trên cao hơn 110% kế hoạch được giao hoặc tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3,5% hoặc tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn lớn hơn 2,5%. tổ chức tín dụng xếp loại B là các tổ chức tín dụng còn lại không được xếp loại A hoặc loại C.

Kết quả đánh giá và xếp loại tổ chức tín dụng được phân loại theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2018.

H.Vân

Các Tin tức khác

Nội dung chưa cập nhật!
Copyright © 2017 by KGB Group. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd

Tên: Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Điện thoại: 08.68.0000.31

Email: groupkgb@gmail.com